Srednje šole v tujini

Združene države Amerike

šolanje na ameriški High School nudi avtentično spoznavanje American Way of Life

doživite American High School Spirit

najbolj priljubljena izbira dijakov širom sveta

visoko uvrščanje ZDA po mednarodni primerjavi dosežkov učencev (PISA)

odlična izbira za dijake, ki nameravate študij nadaljevati na ameriških univerzah

Neverjetna raznolikost ljudi, mest in pokrajin nudi ogromno možnosti za raziskovanje za vse, ki kdaj sanjate o tem, da bi ameriški način življenja izkusili od blizu. 
Med Atlantikom in Tihim oceanom preseže ameriška realnost vsa naša pričakovanja. Živahna, v soju neonskih reklam lesketajoča se velemesta, nedotaknjena narava in pristna divjina, mesteca ameriškega podeželja in Silicijeva dolina, tehnološko središče sveta, zelena gričevja Vermonta na severovzhodu, tropska vegetacija Floride in puščave v notranjosti Kalifornije, zasneženi gorski vrhovi Skalnega gorovja, neskončne ameriške obale, kavboji prašnih škornjev in havajski deskarji … 
Pristne Amerike pa ne doživite le v »Velikem jabolku«, temveč predvsem v manjših mestih vzhodne obale in Srednjega zahoda. 
Zagotovo je šolsko leto na ameriški »High School« najboljši način za spoznavanje ameriškega načina življenja od blizu: doživeli boste slavni »High School Spirit« in presenetilo vas bo, kako se razlikuje od evropskega - od šolskega vsakdana do odnosa do življenja, ki je pogosto bolj optimističen, kot ste ga vajeni doma.

ŠOLSKI SISTEM

V Združenih državah Amerike ne obstaja enotni nacionalni kurikulum, temveč je vsebina izobraževanja v popolni pristojnosti posameznih zveznih držav in šolskih distriktov, pa vendarle so si izobraževalni programi v vseh zveznih državah zelo podobni.

Šolski sistem v ZDA je tristopenjski, in se deli na Elementary (osnovnošolsko izobraževanje), Secondary (srednješolsko izobraževanje) in Postsecondary (višješolski, dodiplomski, podiplomski študij) Education.

Obvezno šolanje v ZDA se prične s šestim letom starosti in traja 12 let, zato se primarno in sekundarno izobraževanja, Primary and Secondary Education večinoma obravnavata skupaj. Za označitev te oblike izobraževanja se uporablja kratica K-12 (podobno kot v Kanadi), in pomeni izobraževanje od Kindergartna (K) do grade 12 (12. letnika šolanja).   

Osnovna šola, Primary oziroma Elementary School, traja v odvisnosti od zvezne države in šolskega okoliša od 4 do 8 let, od grade 1 do grade 8. Po osnovni šoli učenci nadaljujejo šolanje na srednji šoli – High School, ki v odvisnosti od dolžine Elementary School ( 8, 4 ali 6 let) traja od 4 do 8 let. 
High School je lahko enovit program in traja 8 let, lahko pa se deli na Middle School ali Junior High School, ki predstavlja nekakšen prehod med osnovnošolskim in srednješolskim izobraževanjem, in Senior High School. 
Zanimivost: Če imamo v Sloveniji za vse srednješolce naziv dijaki, v ZDA ni tako. Dijak 9. letnika je Freshman, dijak 10. letnika Sophomore, dijak 11.letnika Junior in dijak zaključnega, 12. letnika, Senior

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je, da učenci pridobijo osnovna znanja na področjih: Reading, Writing, Maths, kot tudi History, Geography, Crafts, Music, Science, Art in Physical education oziroma Gym.

Srednje šole, High Schools nudijo široko paleto predmetov, med katerimi lahko dijaki izberejo program, ki vodi do vstopa na 2-letni college, 4-letni college ali univerzo, oziroma do njihove želene poklicne poti v podjetju ali industriji. Ponudba predmetov se razlikuje od šole do šole, vsaka šola jih navaja v vodnikih šolskega učnega načrta. Okoli devetega razreda se prične šolsko svetovanje in načrtovanje izbora predmetov, ki dijakom koristijo in jih potrebujejo v nadaljevanju šolanja in kasneje študija za doseganje svojih akademskih in poklicnih  ciljev.

Drugače kot v Sloveniji v ZDA ni različnih oblik srednjih šol (npr. Gimnazija, Srednja ekonomska in trgovska šola, Srednja tehnična šola, Srednja zdravstvena šola …), temveč dijaki z različnimi interesi, sposobnostmi in cilji obiskujejo iste šole, vendar izbirajo predmete na različnih težavnostnih stopnjah oziroma različne predmete. Srednje šole so zato praviloma tudi precej velike. 

Za pridobitev srednješolske diplome, High School Diploma, morajo dijaki izpolniti določene pogoje. In sicer morajo izbrati predmete izmed določenih obveznih predmetov, »core’ curriculum courses« v predpisanem trajanju (šolskih let ali semestrov), ki jih določi posamezna zvezna država. 
Praviloma le-ti vključujejo English, Maths, General science, Health, Physical education in Social studies ali Social sciences, ki lahko vključujejo American history and government, Geography, World history in Social problems. 
Med obvezne predmete tujih dijakov praviloma sodijo English, Math in American history, skupno število predmetov pa je običajno 6. 
Poleg obveznih predmetov dijaki izberejo tudi izbirne predmete »electives« kot so npr. Journalism, Rhetoric Photography, Web Design, Psychology, Anatomy, Chinese, Spanish, Nutritional Science, Creative Writing, Orchestra, Psychology …, skladno z njihovimi nadaljnjimi izobraževalnimi in poklicnimi načrti. Izbirni predmeti običajno obsegajo približno polovico izobraževalnih vsebin 9. do 12. grade (letnika). 

Praviloma se dijaki do 10. letnika šolanja odločijo ali bodo High School nadaljevali na akademski smeri in kasneje na univerzi oziroma fakulteti, ali na poklicni smeri, ki jih pripravlja na zaposlitev ali šolanje na specializiranih visokošolskih ustanovah. 

V šolah v Združenih državah Amerike učitelji ocenjujejo dijake skozi celo šolsko leto. Ocenjujejo posamezne naloge, teste in preizkuse, domače naloge in sicer v doseženih odstotkih, ki se ob koncu leta pretvorijo v črkovne ocene na lestvici od A do F. A je najboljša možna ocena, F pa najslabša, večinoma E in F nista pozitivni oceni.
Za pridobitev zaključnega spričevala, High School Diploma, je potrebno zbrati določeno število točk, »units« ali »credits«, ki pa se razlikujejo po posameznih šolskih okoliših in zveznih državah. 

Številne High Schools, tako javne kot zasebne, dijakom dodatno nudijo AP program - Advanced Placement courses. AP courses so kurikulumi in izpiti, ki jih določa College Board  (vodi tudi izpit SAT, ki je potreben za prijavo na univerze v Združenih državah Amerike). AP courses so na višjem nivoju in bolj zahtevni kot »normalni« High School predmeti v ameriških srednjih šolah, vključno s tistimi na višjih nivojih, in pripomorejo k boljšemu poprečju dijakovih ocen -  Grade Point Average (GPA), kar pomeni prednost pri vpisu na ameriške univerze.  
GPA je način merjenja akademskih dosežkov v srednji šoli. Je številčna vrednost na lestvici od 0 do 4.0, oziroma za najbolj zahtevne programe 5.0, ki ustreza korelaciji s črkovnimi ocenami. 

Dobre srednje šole imajo v povprečju na voljo od 14 do 20 AP courses, ki jih lahko dijak opravi v treh ali štirih letih (npr. AP Algebra, AP Calculus, AP Biology, AP World History, AP English itd.).
Uspešnost na AP izpitih se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, najvišja možna ocena je 5. Če dijak na izpitu doseže oceno 3 ali več, veliko fakultet  in univerz, ki jih dijak kasneje obiskuje, prizna te izpite, dijak pridobi univerzitetne kreditne točke in je oproščen opravljanja tega predmeta v prvem letniku študija. Na nekaterih (sploh prestižnejših) univerzah je edina sprejemljiva ocena 5, ali pa imajo le-te univerze posebne zahteve. 

V ZDA sta na voljo 2 vrsti dodiplomskega študija: dvoletni program Junior ali Community College (pridobiš Associate Degree) in štiriletni Undergraduate program na Four-years College ali University (pridobiš Bachelor degree). Prehod iz dvo v štiriletni program je praviloma možen ob pogoju, da imate dovolj visoke ocene.  

Podiplomski študij, ki vodi do magisterija (Masters), je lahko eno- ali dvoleten, doktorski študij (Doctoral Studies) je najmanj dvoleten. 
V nekaterih primerih namesto magisterija študentje študij nadaljujejo na Professional schools, ki nudijo programe kot so medicina, pravo…

Vpis na boljše univerze v Ameriki in skoraj vse univerze v Evropi je za dijake z ameriško High School Diplomo praviloma pogojen z določenim številom (običajno 3 ali 4) opravljenih izpitov AP (Advanced Placement), ki ustrezajo študijskemu področju.

Za vpis na univerzo morajo ameriški dijaki tudi uspešno opraviti test SAT, ki ga sestavljata 2 področji: Evidence-Based Reading and Writing in Mathematics, tretje neobvezno je SAT Essay, pri čemer določene univerze lahko zahtevajo tudi ta del. Na vsakem področju je mogoče doseči 800 točk.

PREDMETNIK

Ameriške srednje šole nudijo zelo bogat izbor predmetov. Na vseh šolah običajno lahko med drugim izbirate med naslednjimi: matematika, kemija, biologija, fizika, angleščina, ekonomija, geografija, ameriška vlada, zgodovina ZDA, svetovna zgodovina, glasba, fotografija, umetnost in dizajn, računalniške aplikacije, grafično oblikovanje, spletno oblikovanje, športna vzgoja, psihologija, nemščina, francoščina, španščina, ameriška literatura, retorika …

Pouk se praviloma pričenja med 9. in 9:30 in traja do okoli 15. ali 15:30 z odmorom za kosilo. Čas med 15. in 18. uro je namenjen izbirnim obšolskim dejavnostim (šport, gledališče, družaben igre, orkester, klubi, itd.)

POMEN HOBIJEV IN ŠPORTA
Razen pouka športne vzgoje v sklopu učnega načrta veliko ameriških šol nudi bogato ponudbo različnih športnih aktivnosti v popoldanskem času, izven šolskih ur. Ekipni športi so na mnogih srednjih šolah zelo prepoznavni in marsikateremu dijaku je bolj pomembno, da je "v šolski ekipi", kot pa vrhunskem razredu. Pravzaprav imajo v zvezi z zagotavljanjem štipendij za univerzo morda celo prav! Da pa dijaki ne bi zanemarjali svojih šolskih obveznosti, so nekatere šole uvedle pravilo „no pass/no play“, kar pomeni, da lahko samo dijaki, ki opravijo svoje učne obveznosti, sodelujejo v športih, ki jih šola nudi izven rednega šolskega programa.

Poleg športa nudijo ameriške šole številne druge dejavnosti, ki se izvajajo izven šolskih ur, vključno z naravoslovnimi klubi, nepogrešljivimi cheerleaders, glasbenimi dejavnostmi (npr. orkester, pevski zbor …), umetniškimi in dramskimi skupinami, jezikovnimi klubi, fotografskimi klubi, organizacijo šolskih plesov,  … Skoraj vsaka šola ima tudi šolski časopis, ki ga urejajo dijaki.

Visoke šole in univerze, prav tako pa tudi delodajalci, zelo cenijo dosežke in udejstvovanje dijakov v obšolskih dejavnostih, kar je dejansko ameriška značilnost. 

DOLŽINA ŠOLANJA

Šolanja se v odvisnosti od programa in šole lahko udeležite za 1 trimester, 1 semester, 1 šolsko leto ali več šolskih let.
Šolsko leto (High School) traja od konca avgusta/začetka septembra do konca maja/začetka junija in je na večini šol razdeljeno na 2 semestra, nekatere šole pa imajo šolsko leto razdeljeno na trimestre - Terms.
Skupno imajo dijaki 170 do 180 dni pouka na leto. 
Tudi počitnice niso enotne za dijake v vseh zveznih državah. Praviloma imajo vsi dijaki božične (Christmas break), pomladanske (Spring break) in poletne počitnice (Summer break), nekatere šole in šolski okoliši pa imajo še zimske (Winter break) in jesenske počitnice (Fall break).

POGOJI ZA PRIJAVO

V kateri letnik (grade) se boste lahko vpisali, je v pristojnosti šol, odločitev pa je odvisna od vaše starosti, znanja angleškega jezika in vaših šolskih ocen predhodnih letnikov.

ZDA classic
-    šolanje na javni šoli v dolžini največ enega leta. Šole, kraja ali zvezne države ne morete izbrati sami.
-    starost od 15 do 18,5 let
-    relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 220 točk
-    vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 3,5)
-    brez alergij in zahtev glede diet, vegetarijanstva …
-    rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2021: 1.4.2021
-    rok prijave za pričetek šolanja januarja 2022: 1.10.2021
-    dolžina šolanja: 5 ali 10 mesecev
-    izpolnjen obrazec DS-2019, ki ga pridobite od vaše sponzorske organizacije v ZDA

ZDA select 
-    šolanje na javni šoli v dolžini največ enega leta. Šolo in kraj izberete sami. 
-    starost od 14 do 18 let
-    relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 220 točk
Nekatere šole dopuščajo opravljen TOEFL, doseženih najmanj 45 točk.
-    vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 3,5); GPA: nad 2.0
-    rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2021: 1.5.2021
-    rok prijave za pričetek šolanja januarja 2022: 15.10.2021
-    dolžina šolanja: 3, 5 ali 10 mesecev

ZDA private
-    šolanje na zasebnih šolah z nastanitvijo pri gostitejski družini ali v internatu 
-    starost od 14 do 18 let
-    relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 220 točk
-    vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 4); GPA: nad 3
-    rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2021: 1.5.2021
-    rok prijave za pričetek šolanja januarja 2022: 15.10.2021

ZDA Academic Exchange
-    šolanje na zasebnih šolah. Kraj šolanja in šolo prepustite nam in našim ameriškim partnerjem.  
-    starost od 14 do 18 let
-    relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 240 točk
-    dobre ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 4); GPA: nad 3.0
-    uradnega roka prijav ni, zaradi omejenih mest pa se priporočajo zgodnje prijave. Možen začetek šolanja: januarja in avgusta.

ŠOLANJE V ZDA: JAVNE ŠOLE CLASSIC

Srednješolski program, ki se ga udeležimo v ZDA, je odvisen od vrste vizuma, za katerega zaprosimo, saj le-ta pomembno vpliva na to, kaj lahko in česa ne morete početi na šolanju v tujini in za kako dolgo se šolanja lahko udeležite. Na voljo so različne možnosti, ki jih nudimo v sodelovanju z našimi ameriškimi partnerji, z ameriškimi javnimi in zasebnimi šolami.

JAVNE ŠOLE CLASSIC
Cenovno najugodnejša možnost obiskovanja srednje šole v ZDA je na osnovi J-1 vizuma, to je viza, ki je namenjena možnosti spoznavanja ameriške kulture, tako preko dela, usposabljanj kot šolanja in študija.
Vizum omogoča, da se šolanja v ZDA udeležite na javni šoli, in sicer za največ 1 šolsko leto. Vizum se isti osebi izda samo enkrat in ga ni mogoče podaljšati. 
Za program ZDA Classic je značilno, da vsi dijaki na izmenjavi obiskujejo lokalne javne šole, ki so v bližini njihovih gostiteljskih družin. 
Družine, pri katerih stanujejo dijaki, so volonterske (ne prejmejo plačila za to, da bivate pri njih), kar pomeni tudi, da sprejemajo le dijake, ki nimajo posebnih zahtev glede diet, vegetarijanstva, alergij, domačih živali, ki jih ima/nima družina, … Menjava gostiteljske družine ni možna, oziroma je možna le v izjemnih primerih. 

Prijava na ta program je primerna predvsem za dijake, ki ste zelo fleksibilni, komunikativni in vas zanima način življenja v poprečni ameriški družini in skupnosti. V kolikor se odločite za tovrstno možnost upoštevajte, da program ne omogoča izbire šole, ki bi jo želeli obiskovati, niti kraja šolanja ali zvezne države. Potrditev prijave je namreč odvisna predvsem od razpoložljivosti gostiteljskih družin. Šolo boste tako lahko obiskobvali v velemestu ali v vaškem okolju.
Za doplačilo je sicer mogoče, da pri prijavi navedete regijo ali državo (z nekaj izjemami), kjer bi se želeli šolati, vendar tudi v tem primeru ni zagotovila, da bo vaši želji mogoče ustreči. V tem primeru se strošek doplačila povrne, dijak pa se šolanja udeleži na šoli v bližini gostiteljske družine, ki ga bo gostila tekom njegovega šolanja v ZDA. 
Vnaprej tudi ni mogoče vnaprej zagotoviti, da šola nudi prav vse predmete, ki bi jih želeli vpisati, in tudi vključitev  v športne in druge izvenšolske dejavnosti je odvisna od razpoložljivosti.
Seveda pa bomo skupaj z našimi partnerji v ZDA poskusili v največji možni meri upoštevati vaše želje, tako glede zvezne države kot predmetov, ki bi jih izbrali.

Za udeležbo na tem programu potrebujete sponzorja v ZDA. Naša dolgoletna partnerska organizacija v ZDA, ki bo vaš sponzor, deluje v skladu s preizkušenimi merili kakovosti CSIET (Council on Standards for International Educational Travel), in ima več kot 35 let izkušenj pri izvajanju programov kulturne izmenjave v ZDA.

DOLŽINA ŠOLANJA
1 ali 2 semestra, kar pomeni za 5 ali za 10 mesecev. 
Mesta so zelo omejena, prijave se potrdijo na osnovi različnih kriterijev kot so npr. šolski uspeh, dolžina učenja angleščine, uspeh na testu ELTiS, razpoložljivost ustrezne gostiteljske družine, državnih kvot …

CENA PROGRAMA

Šolanje na javni šoli brez izbire šole, regije, zvezne države 1 semester Šolsko leto
7480 8830
Doplačilo za izbiro države* 900
Doplačilo za šolo v Kaliforniji* 1350
Doplačilo za šolo v državah Florida, New York in New Jersey* 1250

* Potrditev izbrane države ni zagotovljena. V tem primeru se strošek doplačila povrne plačniku.

CENA VKLJUČUJE
-    Svetovanje in priprava ustreznih ponudb
-    Urejanje vpisnega postopka 
-    Pridobitev obrazca DS-2019
-    Plačilo pristojbine SEVIS 
-    ELTiS test angleškega jezika
-    Pomoč pri urejanju vizuma (strošek vizuma ni vključen v ceni, cca 140 EUR)
-    Obisk javne šole
-    Nastanitev pri gostiteljski družini
-    Polpenzion. Kosilo si dijaki kupijo na šoli.
-    Ameriško zdravstveno in nezgodno zavarovanje ves čas bivanja v tujini
-    Povratprevoz z letališča do nastanitve ob začetku in zaključku šolanja
-    Skrbnika s strani naše partnerske organizacije v ZDA ves čas šolanja 
-    24-urno telefonsko številko v nujnih primerih

CENA NE VKLJUČUJE
-    Stroška letalskega prevoza (pomagamo urediti najugodnejši letalski prevoz)
-    Stroškov javnega prevoza v kraju šole
-    Stroškov učbenikov in ostalih šolskih materialov, šolskih izletov, vpisnine v klube in izvenšolske dejavnosti (npr. tenis, golf, jahanje …)
-    Žepnine. Predvidevamo, da zadošča cca 250 EUR/mesec.

POGOJI ZA PRIJAVO
-    Starost od 15 do 18,5 let. 18,5 let lahko dopolnite najkasneje ob začetku šolanja.
-    Relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 220 točk
-    Vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 3,5)
-    Brez alergij in zahtev glede diet, vegetarijanstva …
-    Rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2021: 1.4.2021
-    Rok prijave za pričetek šolanja januarja 2022: 1.10.2021
-    Dolžina šolanja: 5 ali 10 mesecev
-    Izpolnjen obrazec DS-2019, ki ga pridobite od naše partnerske sponzorske organizacije v ZDA

ŠOLANJE V ZDA: JAVNE ŠOLE SELECT

Srednješolski program, ki se ga udeležimo v ZDA, je odvisen od vrste vizuma, za katerega zaprosimo, saj le-ta pomembno vpliva na to, kaj lahko in česa ne morete početi na šolanju v tujini in za kako dolgo se šolanja lahko udeležite. Na voljo so različne možnosti, ki jih nudimo v sodelovanju z našimi ameriškimi partnerji, z ameriškimi javnimi in zasebnimi šolami.

JAVNE ŠOLE SELECT
Ta vrsta programa je med mednarodnimi dijaki, ki se odločijo za šolanje v ZDA, najbolj priljubljena. Šolanje v ZDA na osnovi F-1 vizuma omogoča, da se programa udeležite za 1 semester ali 1 šolsko leto. Sami izberete šolo, ki jo želite obiskovati, predmete, ki jih boste vpisali, pri izbiri gostiteljskih družin pa se upoštevajo tudi vaše zahteve glede morebitnih alergij, diet, vegetarijanstva, domačih živali itd. 
Šole lahko izbirate tudi glede na število in vrsto AP courses, izvenšolskih aktivnosti in klubov, ki so na voljo v prostem času …
Strošek šolanja je višji kot na programu ZDA classic, šole, med katerimi lahko izbirate, pa nudijo višji akademski nivo, boljši izbor AP predmetov, prav tako se posveča velika pozornost izboru gostiteljskih družin.   

DOLŽINA ŠOLANJA
1 ali 2 semestra, kar pomeni za 5 ali za 10 mesecev. 

CENA PROGRAMA

Šolanje na javni šoli z izbiro šole 1 semester Šolsko leto
od 14.480 od 19.690

CENA VKLJUČUJE
-    Svetovanje in priprava ustreznih ponudb
-    Urejanje vpisnega postopka 
-    Posredovanje obrazca I-20
-    ELTiS test angleškega jezika
-    Pristojbina Sevis
-    Pomoč pri urejanju vizuma (strošek vizuma F-1 ni vključen v ceni, cca 140 EUR)
-    Obisk javne šole po izbiri dijaka
-    Nastanitev pri izbranih gostiteljskih družinah
-    Polpenzion. Kosilo si dijaki kupijo na šoli.
-    Ameriško zdravstveno in nezgodno zavarovanje ves čas bivanja v tujini
-    Povratni transfer z letališča do nastanitve ob začetku in zaključku šolanja
-    Skrbnika s strani naše partnerske organizacije v ZDA ves čas šolanja 
-    24-urno telefonsko številko v nujni primerih

CENA NE VKLJUČUJE
-    Stroška letalskega prevoza (pomagamo urediti najugodnejši letalski prevoz)
-    Stroškov javnega prevoza v kraju šole
-    Stroška morebitne uniforme
-    Stroška pridobitve vizuma F-1
-    Stroška zdravstvenih poročil, cepljenj in morebitnih zdravstvenih testov
-    Stroškov učbenikov, šolskih izletov, vpisnine v klube in izvenšolske dejavnosti (npr. tenis, golf, jahanje …)
-    Žepnine. Predvidevamo, da zadošča cca 250 EUR/mesec

POGOJI ZA PRIJAVO
-    Starost od 14 do 18 let
-    Relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 220 točk
Nekatere šole dopuščajo opravljen TOEFL, doseženih najmanj 45 točk.
-    Vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 3,5); GPA: nad 2.0
-    Rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2021: 1.5.2021
-    Rok prijave za pričetek šolanja januarja 2022: 15.10.2021
-    Dolžina šolanja: 5 ali 10 mesecev

ŠOLANJE V ZDA: ZASEBNE ŠOLE SELECT

Srednješolski program, ki se ga udeležimo v ZDA, je odvisen od vrste vizuma, za katerega zaprosimo, saj le-ta pomembno vpliva na to, kaj lahko in česa ne morete početi na šolanju v tujini in za kako dolgo se šolanja lahko udeležite. Na voljo so različne možnosti, ki jih nudimo v sodelovanju z našimi ameriškimi partnerji, z ameriškimi javnimi in zasebnimi šolami.

ZDA PRIVATE SELECT
Za obisk zasebne srednje šole v ZDA se praviloma odločijo tisti, ki želijo izobraževanje na najvišjem akademskem nivoju. 
Sodelujemo z okoli 90 zasebnimi šolami v ZDA, vse nudijo širok nabor predmetov, izmed katerih lahko izbirate in odlične izvenšolske dejavnosti, za katere se boste odločali glede na svoje interese.

Praviloma je za posamezne šole značilno, da dajejo poseben poudarek določenemu področju, pa naj gre za naravoslovje, umetnost, košarko, robotiko ali atletiko. Zasebne šole so pogosto pravi inkubatorji za razvoj vrhunskih športnikov in vrhunskih umetnikov.

Razredi na zasebnih šolah so manjši kot na javnih srednjih šolah, šzato se posameznikom lahko posveča velika pozornost. Učitelji so visoko izobraženi in ob akademski odličnosti skrbijo za celostni razvoj in spodbujajo potencial vsakega posameznega dijaka, prav tako pa tudi razvoj socialnih veščin, kot sta npr. timsko delo, vodenje …

Dijaki lahko izbirate lahko med veliko športnimi dejavnostmi in obšolskimi klubi, šole so izjemno dobro opremljene in se nahajajo na privlačnih lokacijah, npr. v Arizoni, na Floridi in Havajih, v Kaliforniji, v New Yorku …  

Izbirate lahko med Private High Schools, ki nudijo nastanitev na šolskem kampusu v internatu, in Private High Schools, kjer boste stanovali pri izbranih gostiteljskih družinah. 

Šolo boste izbrali samo v skladu s svojimi talenti, interesi in nadaljnjo študijsko potjo, upoštevajte pa, da so te šole praviloma precej selektivne in vpisni pogoji strožji.

DOLŽINA ŠOLANJA
1 ali 2 semestra, kar pomeni za 5 ali za 10 mesecev. 

CENA PROGRAMA

Šolanje na zasebni šoli z izbiro šole 1 semester Šolsko leto
od 16.300 od 22.450

CENA VKLJUČUJE
-    Svetovanje in priprava ustreznih ponudb
-    Urejanje vpisnega postopka 
-    Posredovanje obrazca I-20
-    ELTiS test angleškega jezika
-    Pristojbino SEVIS
-    Pomoč pri urejanju vizuma (strošek vizuma F-1 ni vključen v ceni, cca 140 EUR)
-    Obisk zasebne šole po izbiri dijaka
-    Nastanitev pri izbranih gostiteljskih družinah ali v internatu
-    Polpenzion pri družini, polni penzion v internatu
-    Ameriško zdravstveno in nezgodno zavarovanje ves čas bivanja v tujini
-    Povratni transfer z letališča do nastanitve ob začetku in zaključku šolanja
-    Skrbnika s strani naše partnerske organizacije v ZDA ves čas šolanja 
-    24-urno telefonsko številko v nujni primerih

CENA NE VKLJUČUJE
-    Stroška letalskega prevoza (pomagamo urediti najugodnejši letalski prevoz)
-    Stroškov javnega prevoza v kraju šole
-    Stroška morebitne uniforme
-    Stroška pridobitve vizuma F-1
-    Stroška zdravstvenih poročil, cepljenj in morebitnih zdravstvenih testov
-    Stroškov učbenikov, šolskih izletov, vpisnine v klube in izvenšolske dejavnosti (npr. tenis, golf, jahanje …)
-    Žepnine. Predvidevamo, da zadošča cca 250 EUR/mesec

POGOJI ZA PRIJAVO
-    Šolanje na zasebnih šolah z nastanitvijo pri gostitejski družini ali v internatu 
-    Starost od 14 do 18 let
-    Relativno dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 220 točk
-    Vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 4); GPA: nad 3
-    Rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2021: 1.5.2021
-    Rok prijave za pričetek šolanja januarja 2022: 15.10.2021

ŠOLANJE V ZDA: ZASEBNI INTERNATI CLASSIC

Srednješolski program, ki se ga udeležimo v ZDA, je odvisen od vrste vizuma, za katerega zaprosimo, saj le-ta pomembno vpliva na to, kaj lahko in česa ne morete početi na šolanju v tujini in za kako dolgo se šolanja lahko udeležite. Na voljo so različne možnosti, ki jih nudimo v sodelovanju z našimi ameriškimi partnerji, z ameriškimi javnimi in zasebnimi šolami.

ZDA PRIVATE BOARDING SCHOOLS CLASSIC 
Program omogoča šolanje na zasebnih, razmeroma dragih zasebnih šolah, po ceni, ki je lahko do 30.000 USD nižja od »normalne« objavljene cene šolanja. Nižja cena je posledica dejstva, da gre za program brez izbire, kar pomeni, da dijaki ne izberete regije ZDA, v kateri boste obiskovali šolo.
Stanovali boste v internatu na šolskem kampusu ali pri skrbno izbranih gostiteljskih družinah, šolali pa se boste na eni izmed elitnih zasebnih "boarding" ali "day" šol ZDA. Dijaki na teh šolah boste lahko izbirali med številnimi predmeti kot so npr. robotika, jeziki, ekonomija, psihologija, programiranje ali oceanografija, izmed športnih aktivnosti pa so na voljo npr. nogomet, jahanje, nogomet, jadranje, ples, baseball, joga, tenis ... 
Ta program je odlična možnost za vse, ki cenite najvišjo akademsko raven in vsestransko podporo tekom vašega šolanja v ZDA, ste pa prilagodljivi glede kraja vašega šolanja in izbiro šole prepuščate nam in našim partnerjem v ZDA. 
Izbrane zasebne šole v tem programu so velikokrat konfesionalne, lahko pa se nahajajo po vseh zveznih državah, npr. v Arizoni, Virginii, Missouriju, Arkansase, Severni Karolini itd.
Mesta na tem programu so precej omejena, zato šole za izbor dijakov upoštevajo vaše povprečne ocene v preteklih šolskih letih in rezultat testa ELTiS. Ob prijavi boste priložili vaše motivacijsko pismo, potrebovali pa boste tudi priporočila svojih slovenskih učiteljev. 
Šola potrdi prijavo na osnovi omenjenih dokumentov in spričeval ter uspešno opravljenega intervjuja.

CENA PROGRAMA

Šolanje na zasebni »boarding ali day school« brez izbire šole 1 semester Šolsko leto
15.480 25.690

CENA VKLJUČUJE
-    Svetovanje in priprava ustreznih ponudb
-    Urejanje vpisnega postopka 
-    Posredovanje obrazca I-20
-    ELTiS test angleškega jezika
-    Pristojbino SEVIS
-    Pomoč pri urejanju vizuma (strošek vizuma F-1 ni vključen v ceni, cca 140 EUR)
-    Obisk zasebne šole 
-    Nastanitev v internatu ali pri izbrani gostotejskih družinah
-    Polni penzion (v internatu); polpenzion (pri gostiteljskih družinah)
-    Ameriško zdravstveno in nezgodno zavarovanje ves čas bivanja v tujini
-    Povratni transfer z letališča do nastanitve ob začetku in zaključku šolanja
-    Skrbnika s strani naše partnerske organizacije v ZDA ves čas šolanja 
-    24-urno telefonsko številko v nujni primerih

CENA NE VKLJUČUJE
-    Stroška letalskega prevoza (pomagamo urediti najugodnejši letalski prevoz)
-    Stroška morebitne uniforme
-    Stroška pridobitve vizuma F-1
-    Stroška zdravstvenih poročil, cepljenj in morebitnih zdravstvenih testov
-    Stroškov učbenikov, šolskih izletov, vpisnine v klube in izvenšolske dejavnosti 
-    Žepnine. Predvidevamo, da zadošča cca 250 EUR/mesec

POGOJI ZA PRIJAVO
-    Šolanje na zasebnih šolah z nastanitvijo v internatu 
-    Starost od 14 do 18 let
-    Dobro znanje angleščine. Uspešno opravljen ELTiS-test: doseženih najmanj 220 točk
-    Dobre ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 4); GPA: nad 3,5
-    Priporočila vaših učiteljev
-    Motivacijsko pismo
-    Uspešen skype intervju
-    Rok prijave za pričetek šolanja avgusta 2021: 1.4.2021 oziroma kasneje glede na razpoložljivost mest
-    Rok prijave za pričetek šolanja januarja 2022: 15.9.2021 oziroma kasneje glede na razpoložljivost mest

Šole v tujini

Izbor nekaterih partnerskih šol

ONLINE SPLETNI TESTI

Preverite svoje znanje tujih jezikov

AngleščinaSpletni test – preverite znanje angleškega jezika.

NemščinaSpletni test – preverite znanje nemškega jezika.

MNENJA UDELEŽENCEV NAŠIH TEČAJEV

Kaj so o tečajih povedali naši tečajniki
 • Royal Russell School, London
  Udeležila sem se nepozabnih jezikovnih počitnic v mestu Croydon, na šoli Royal Russell School. Bivala sem v dvoposteljni sobi s skupnim prostorom in kopalnico. Šolska restavracija nam je postregla z ... Več
  Iza Hrastnik Fink Royal Russell School, London
 • Buckswood College, Hastings
  Pričakovala sem eno najlepših izkušenj v življenju in jo tudi dobila. Uživala sem vsak dan, vsako uro in minuto, dobila sem veliko novih prijateljev z vsega sveta in izpopolnila svojo ... Več
  Ines Šestan Buckswood College, Hastings
 • Buckswood College, Hastings
  Po kosilu smo imeli posebno uro angleščine Slice of Britain, kjer smo se učili in spoznavali kulturo Anglije. Ta ura je bila bolj zabavni del, tako smo spoznavali kraljevo družino, ... Več
  Petra Marko Buckswood College, Hastings
 • Language Specialists International, Portsmouth
  Go. Vesno sem spoznala na Informativi v Ljubljani. S svojo neposrednostjo in bogatimi izkušnjami na področju dela s tujino, me je v trenutku prepričala, da sem se odločila za potovanje ... Več
  Veronika Gosak Krebs Language Specialists International, Portsmouth
 • LTC Language Teaching Centre, Eastbourne
  Avgusta 2016 sem se udeležila svojega prvega jezikovnega tečaja v tujini in sicer v Eastbournu. Vsako mesto ima svojo dušo, Eastbourne je majhen, zato smo ga lažje sami spoznali. Tudi ljudje ... Več
  Eva Čoklič LTC Language Teaching Centre, Eastbourne
 • Kings Oxford, Oxford
  V Oxford sem odšla z namenom, da opravim IELTS izpit, ki sem ga uspesno opravila. Vendar pa moram priznati da nikoli nisem bila navdušena nad Anglijo, vendar sem lani preživela ... Več
  Manca Uršič, Kings Oxford Kings Oxford, Oxford

ZAKAJ LTA - IZOBRAŽEVANJE BREZ MEJA

Zaupanja vredna agencija za organizacijo jezikovnih tečajev, ekskurzij in šolanj v tujini.

IZKUŠNJE

Z našimi več kot dvajsetletnimi izkušnjami na področju organizacije jezikovnih tečajev in izobraževanj v tujini za vse starostne skupine in s strokovnim znanjem pomagamo udeleženem naših programov, da tekom svojega bivanja v tujini dosežejo zastavljene cilje.

STROKOVNOST

Vsako leto se udeležujemo strokovnih konferenc širom sveta in redno obiskujemo jezikovne šole in ostale izobraževalne institucije. Poznamo številne šole - le v Londonu npr. vsaj 30. Na vseh destinacijah pa vam po primerjavi med njimi priporočamo le tiste, ki jih osebno poznamo in zanje smatramo, da glede kakovosti pouka, možnostih in standardu nastanitve, opremljenosti, lokaciji ter aktivnosti v prostem času, in tudi v majhnih, na videz nepomembnih podrobnostih, ustrezajo zahtevam slovenskih udeležencev.

SKRB ZA VAŠE ZADOVOLJSTVO

Naše svetovanje je individualno in kompetentno, naša pozornost velja izključno vašim potrebam in ciljem. Govorimo vaš jezik in imamo v mislih vaš cilj. Smo vaš sogovornik od prvega kontakta do odhoda na jezikovni tečaj in nadalje vse do vaše vrnitve ter v vsakem trenutku pri naših partnerjih v tujini zastopamo vaše interese.

Aktualne informacije – Coronavirus
Za vas smo do nadaljnjega dosegljivi po elektronski pošti na info@lta.si in vsak delovni dan
   - na telefonski številki 02 6210 211 med 10. in 16. uro
   - osebno v prostorih podjetja med 10. in 16. uro
Več informacij >>

X