Srednje šole v tujini

Velika Britanija

britanske šole sledijo visokim standardom

zaradi visoke kakovosti uživa izobraževalni sistem visok mednarodni ugled

pridobljena izobrazba in opravljeni izpiti so mednarodno priznani

Beatli, Her Majesty The Queen, Rugby, Harry Potter, Fish & Chips, Tea-Time … vse to je Velika Britanija. 
Drugi izraz za Veliko Britanijo je tudi »ta zelena in prijetna dežela« iz pesmi Williama Blakea, ki najlepše opisuje raznoliko pokrajino, ki se razprostira od Škotskega hribovja s čudovitimi gradovi na severu do mogočnih klifov na jugu ter  simpatično drugačnost njenih prebivalcev, najbolj izraženo s pretirano vljudnostjo, ekscentričnostjo v načinu oblačenja, vožnjo po levi,  lojalnostjo kraljičini kroni in še marsikaj bi se našlo. Najbolje da to odkrijete kar sami, saj Angleži ničesar ne skrivajo, ampak so ponosni na svoje posebnosti.
Splošno znano pa je, da je angleški šolski sistem skozi stoletja pridobil mednarodni ugled in postal ter ostal sinonim za izjemno kakovostno izobraževanje, kar dokazujejo tisoči mladih iz celega sveta, ki se vsako leto vključijo v angleški izobraževalni sistem z namenom pridobiti znanje in izkušnje za nadaljnji študij ali kariero. Ne le, da šole sledijo visokim akademskim standardom, temveč posvečajo pozornost tudi vključevanju in povezovanju dijakov, pa naj gre za izbrane javne šole ali za znane zasebne internate - »Boarding Schools«.
 

ŠOLSKI SISTEM

Angleške šole, tako zasebne kot javne, praviloma sledijo nacionalnemu kurikulumu, ki ga določa Department for Education (DfE), in je razdeljen v 5 faz, Key Stages od 1 do 5. Obvezno izobraževanje v Angliji in Walesu traja od petega do šestnajstega leta starosti. Osnovna šola traja 6 let (Key stage 1 in 2), do 11.leta starosti.

Srednja šola, ki je prav tako obvezna, traja 5 let. Zadnja letnika srednje šole (Key stage 4, oziroma Grade 10 in Grade 11) ustrezata našemu 1. in 2. letniku srednje šole, dijaki pa imajo 9 predmetov (3 so obvezni, 6 je izbirnih), obvezni so English, Math in Science, izbirni so s področij npr. Arts, Design and Technology, Humanities, Modern Foreign Languages, Economics … Šolanje zaključijo z izpitom in pridobijo zaključno listino o izobraževanju GCSE (General Certificate of Secondary Education).

Dijak po 16. letu lahko šolanje nadaljujejo na 2-letnem pred-univerzitetnem izobraževanju, ki pripravlja na študij na univerzi, ali na  poklicno tehničnem izobraževanju za pridobitev poklicne kvalifikacije.

Večina dijakov, ki namerava študirati na univerzi, šolanje nadaljuje na t.i. Sixth Form, ki traja 2 leti na ravni višje srednje šole (Key Stage 5). 12. leto, AS level, ustreza našemu 3. letniku, dijaki glede na svoje interese in sposobnosti ter smer nameravanega študija izberejo 4 predmete in na koncu letnika opravljajo eksterni izpit. 13. leto šolanja je t.i. A-level, v katerem izmed 4 predmetov v predhodnem letniku izberejo le še 3 predmete, v skladu z nameravano smerjo študija na univerzi. General Certificate of Education at Advanced level (A-Level) je spričevalo o nadaljnjem izobraževanju, ki daje dostop do visokošolskega izobraževanja. Uspeh dijaka pri posameznem predmetu se ocenjuje s črkovnimi oznakami, pri čemer je A najvišja ocena in E najnižja ocena.

Vedno več angleških srednjih šol pa poleg A-level nudi možnost opravljanja mednarodne mature oziroma IB (International Baccalaureate), ki omogoča študij na večini angleško govorečih univerz po svetu.

Pred-univerzitetno izobraževanje nudijo tudi ti. Collegi, to so javne šole, namenjene dijakom nad 16 let starosti, kjer se dijaki lahko pripravljajo na A-Levels, ali pa pridobijo poklicne kvalifikacije, npr.  BTEC ali podobno. Praviloma so collegi večje in dobro opremljene izobraževalne ustanove, ki razpolagajo s sodobno opremljenimi delavnicami, laboratoriji, ateljeji, studii …, ki omogočajo odlično izvedbo praktičnega pouka.

Univerzitetni študij se tako kot pri nas deli na dodiplomski in podiplomski (Master´s Degree, MBA ali PhD oz. doktorat). Starejši od 17 let, ki se želijo vpisati na angleško univerzo, lahko predhodno obiskujejo pripravljalni tečaj za univerzo na partnerski šoli v Angliji, ki traja od 16 do 24 tednov iz naslednjih področij: Management & Business; Marketing, Advertising & Public Relations; Finance & Financial Services; Hospitality Management & Turism; Legal Studies; Science, Mathematics & IT (možni so tudi krajši tečaji, ki trajajo 4 ali več tednov, ki vam prav tako koristijo na vaši nadaljnji poklicni poti).

Šolsko leto  traja od septembra do julija in je razdeljeno je na trimestre - Terms. Tabela spodaj podaja okvirno trajanje posameznega trimestra, ki se lahko od šole do šole nekoliko razlikuje.

First Term Začetek
Konec
avgust
december
Secon Term Začetek
Konec
januar
april
Third Term Začetek
Konec
april
junij

Vsak term vključuje sredi trimestra t.i. Halfterm holidays, eno- oziroma dvotedenske počitnice. Razen poletnih počitnic imajo angleški učenci in dijaki tudi daljše (praviloma 3-tedenske) božične in velikonočne počitnice.

JAVNE IN ZASEBNE ŠOLE
Angleški šolski sistem je svetovno znan po svojih elitnih šolah kot so npr. Eton ali Badminton School, vendar tudi državne šole v Angliji nudijo odlično učno izkušnjo, praviloma so zelo dobro opremljene, dijaki pa lahko dosegajo izvrstne rezultate na zakjučnih ispitih.

PREDMETNIK

Angleške šole nudijo zelo bogat nabor predmetov.
Praviloma vse šole nudijo naslednje predmete: umetnost in design, poslovne vede, kemija, latinščina in grščina, dizajn in tehnologija, drama, ekonomija, angleška literatura, francoščina, nemščina, španščina, geografija, zgodovina, informacijska tehnologija, matematika, glasba, fizika, šport, religije.

Pouk poteka praviloma med 9. in 16. uro, zasebne šole pa praviloma nudijo tako imenovane »Prep« (študij z mentorstvom) po uradnem delu pouka. Večina šol, ki sprejema mednarodne dijake, le-tem nudi dodatne ure angleškega jezika, da se lahko čim hitreje popolnoma vključijo in kolikor je le mogoče enakovredno sodelujejo pri učnih urah.

DOLŽINA ŠOLANJA

Šolanja na zasebnih šolah se v odvisnosti od programa in šole lahko udeležite za 1, 2 ali 3 trimestre (Terms), šolanja na javnih angleških šolah pa mlajši od 16 let za največ 1,5 trimestra, starejši od 16 let pa za  1, 2 ali 3 trimestre (Terms).
Učenci in dijaki, ki bi se želeli udeležiti šolanja, krajšega od 3 trimestrov (celega šolskega leta), morajo s programom pričeti septembra ali januarja.
Upoštevajte, da direktni vpis v zadnji letnik Sixth Form / A-Level ni možen. 

POGOJI ZA PRIJAVO

-   starost od 13 do 17 let
-   relativno dobro znanje angleščine (odvisno od razreda, v katerega se vključite, je predvideno znanje na nivoju vsaj IELTS 4,0 (za osnovnošolce) in IELTS 5,5 - 7,0 (srednješolci in priprave za univerzo)
-    vsaj povprečne ocene v zadnjih dveh letih šolanja v Sloveniji (nad 3,0)
-    uspešno opravljen preizkus znanja angleščine in matematike 
-    uspešno opravljen skype intervju
-    fleksibilnost, samostojnost in želja, da pridobite nova znanja in neprecenljivo življenjsko izkušnjo

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA - FAQ

Ali moram izpolnjevati posebne pogoje, da se prijavim in udeležim šolanja na srednji šoli v Veliki Britaniji?
-    Pomembno je, da ste stari od 13 do 18 let.
-    Imeti morate zadovoljivo znanje angleškega jezika.
-    Če ste starejši od 16 let, in se boste udeležili šolanja na javni šoli v dolžini več kot 6 mesecev, boste za vpis potrebovali opravljen mednarodno priznan izpit znanja angleškega jezika Secure English Language Test (SELT), ki ga lahko opravite pri naslednjih izvajalcih: IELTS SELT Consortium, LanguageCert, Pearson in Trinity College London.  
-    Vaš šolski uspeh mora biti vsaj dober.
Seveda pa je bistveno tudi to, da vas zanimajo druge kulture in potovanja v druge države? Da ste odprti za nove ideje! Seveda pa morate biti tudi prilagodljivi in pripravljeni, da se spopadete z novimi izzivi, ki jih prinaša novo okolje, še posebej na začetku vašega šolanja.   

Za koliko časa se lahko udeležim šolanja v Veliki Britaniji?
Šolanja se lahko udeležite za
-    2 do 8 tednov:  
-    1 Term (september do december ali januar do velikonočnih počitnic)
-    2 Terms (september do velikonočnih počitnic ali januar do junij/julij) 
-    3 Terms (september do junij/julij)
-    Več šolskih let
-    Če želite v Veliki  Britaniji opravljati zaključni izpit in pridobiti General Certificate of Education at Advanced Level oziroma A Level, se je šolanja načeloma potrebno udeležiti za 2 leti. 
Za dijake, ki želijo šolanje zaključiti z opravljanjem izpita A-Level v Veliki Britaniji, je načeloma zahtevan vpis na dvoletno višjo stopnjo, Sixth Form (primerljivo z našim 3. in 4. letnikom srednje šole), po našem 2. letniku in s šolanjem v VB pričnete najkasneje v 12. letniku/ Grade 12.
-    Nekatere šole omogočajo tudi enoletno šolanje oziroma šolanje v dolžini enega leta in pol, po katerem lahko opravljate zaključne izpite A Level.
Po koncu šolanja ali šolskega leta boste od vaše angleške srednje šole prejeli potrdilo o doseženih in opravljenih učnih obveznosti. 

Ali bo moje spričevalo/potrdilo o opravljenih učnih obveznostih v Veliki Britaniji priznano v Sloveniji?
V kolikor se boste šolanja udeležili za krajši čas, npr. 1 Term, se pred odločitvijo za šolanje v tujini obvezno dogovorite z odgovornimi osebami na vaši šoli v Sloveniji o vaših namenih in možnostih nadaljevanja šolanja doma po vrnitvi. 
V postopku priznavanja izobraževanja v tujini/ General Certificate of Education at Advanced Level, se smiselno uporabljajo naslednja merila: sistem šolanja, izobraževalni program, predmetnik oziroma učni načrt, učni dosežki in trajanje izobraževanja, priznavanje in nadaljevanje šolanja pa je lahko odvisno tudi od posamezne šole v Sloveniji. 

Kdaj lahko pričnem s šolanjem in do kdaj je potrebna prijava?
Za šolanje na javnih šolah
Pričetek: 
-    januar
-    avgust/september
Rok za prijavo: 
-    za pričetek januarja/februarja: 15.10.
-    za pričetek avgusta/septembra: 1.5.

Za šolanje na zasebnih šolah:
Za vpis na zasebne šole v Veliki Britaniji veljajo zelo različni roki prijav, na nekaterih šolah že oktobra za naslednje šolsko leto, na drugih se lahko prijavite tudi do junija. 
Upoštevajte pa, da je na večini šol za potrditev vaše prijave potrebno uspešno opraviti sprejemne teste.  

Kaj je A-Level?
Večina angleških dijakov, ki namerava študirati na univerzi, šolanje po 16. letu starosti nadaljuje na ti. Sixth Form, ki praviloma traja 2 leti (Key Stage 5), in vodi do kvalifikacij, priznanih za vstop na univerze v Združenem kraljestvu in številne druge po vsem svetu. Pogoj za vpis na večino visokošolskih zavodov in univerz so uspešno opravljeni izpiti iz najmanj 3 predmetov.
12. leto šolanja v Veliki Britaniji, AS Level, ustreza našemu 3. letniku, dijaki pa glede na svoje interese in sposobnosti ter smer nameravanega študija izberejo 4 predmete in na koncu letnika opravljajo eksterni izpit, ki pa ni več obvezen in tudi ne vpliva na uspešnost vpisa na univerzo. 13. leto šolanja je ti. A-Level, v katerem dijaki izmed 4 predmetov v predhodnem letniku v skladu z nameravano smerjo študija na univerzi izberejo le še 3 predmete (lahko pa tudi tudi 4 ali 5) in po uspešno opravljenih izpitih pridobijo General Certificate of Education at Advanced level (A-Level).
Obveznih predmetov ni, dijaki izberejo predmete, ki jih najbolj zanimajo, ali pa se jim zdijo najbolj koristni za njihov nadaljnji študij ali kariero. Kot že omenjeno, dijaki na stopnji A-Levels najpogosteje izberejo 3 predmete, med najpogosteje izbranimi pa so angleški jezik in književnost, francoščina, matematika, biologija, fizika, kemija, zgodovina, geografija, psihologija, ekonomija, umetnost, informacijska tehnologija in tuji jeziki, kot so francoščina, nemščina in španščina. Pri izboru šole svetujemo, da vnaprej preverite, katere A-Levels predmete nudijo, prav tako pa tudi pogoje za vpis univerze, kjer bi želeli nadaljevati študij. 

International Baccalaureate - Mednarodna matura
Na nekaterih šolah imate možnost, da se pripravljate in po dveh letih opravite mednarodno maturo, ki je priznana kot mednarodna srednješolska diploma.

Kaj je BTEC?
BTEC (Business and Technology Education Council) so poklicne kvalifikacije, ki se nanašajo na posamezna poklicna področja, in temeljijo na praktičnem izobraževanju in usposabljanju, manj na študiju akademskih predmetov. Izobraževanje poteka s ciljem, da dijaki pridobijo veščine in znanja z določenega poklicnega področja, ki jih nato uporabijo v praksi.
Uspešno opravljeni izpiti BTEC pa so tudi ekvivalentni izpitom A-Level in so priznani na nekaterih univerzah, zato dijakom omogočajo nadaljevanje študija na le-teh oziroma na drugih visokošolskih izobraževalnih ustanovah.  

Kaj je EPQ?
Veliko šol v Veliki Britaniji dijake spodbuja, da opravijo Extended Project Qualification (EPQ) Level 3 qualification, ki je obsežna naloga z akademskega področja po izbiri dijaka. Extended Project Qualification ustreza 50% izpita A-Level, dijakom pa lahko pomaga tudi pri vpisu na želeno univerzo, saj jim prinaša do 28 UCAS točk. Izbira tematike je poljubna, čeprav pa mora biti akademsko upravičljiva, bodisi povezana s trenutno študijsko tematiko ali pa v povezavi z nadaljnjo karierno potjo. 

Kraj vašega šolanja v Veliki Britaniji
1.    Kjerkoli v Veliki Britaniji, če se odločite za krajše programe UK State School Cultural Exchange Programme. Večina šol, ki nudi te programe je sicer v južni Angliji, vendar pa se je mogoče šolanja udeležiti tudi npr. v grofiji Lancashire ali v Walsu. Šole, oziroma kraja šolanja, pri teh programih ne morete izbirati. 
2.    Če se boste šolanja udeležili vsaj za 1 Term, boste šolo in kraj šolanja izbrali sami. 
Glede na vaše želje glede predmetov (courses), ki jih nudi šola, obšolskih dejavnosti, velikosti in lokacije, si lahko izmed ponudbe na naši spletni strani izberete šolo, ki bi jo želeli obiskovati, istočasno pa bi se lahko ukvarjali s športom ali hobijem, ki vas zanima. Seveda pa vam poleg šol, predstavljenih na naši spletni strani, skladno z vašimi interesi in akademskimi cilji ponudimo tudi druge šole, saj imamo v Veliki Britaniji več kot 60 partnerskih šol, tako javnih kot zasebnih, šol z nastanitvijo pri gostiteljskih družinah in internatih. 

Kje bom stanoval/a med svojim šolanjem v Veliki Britaniji?
Dijaki, ki se boste šolali na javnih šolah, boste živeli s svojo angleško gostiteljsko družino. 
Dijaki, ki se odločite za šolanje na zasebnih šolah, boste živeli v internatu na šolskem kampusu. 
Internati oziroma Boarding Schools so praviloma precej dražji kot gostiteljske družine. 

Boarding Schools v Veliki Britaniji
Izobraževanje v internatih je značilno za angleški šolski sistem. Zgodovinsko ozadje tovrstnega izobraževanja sega daleč v pretekla stoletja, ko so pripadniki  angleškega višjega sloja svoje sinove s ciljem, da se čim bolj pripravijo na bodočo kariero in svojo družbeno vlogo, poslali v internate, kjer so se šolali in živeli s svojimi učitelji.
Čeprav obstaja v Veliki Britaniji še vedno nekaj fantovskih in dekliških internatov, je večina namenjena predstavnikom obeh spolov. Kar pa se je zagotovo ohranilo in predstavlja značilnost angleških Boarding Schools, je individualni pristop do posameznega dijaka, skrb za njegov celovit razvoj, tako na akademskem področju kot razvoju socialnih veščin. Torej, če želite resnično celovito izobraževalno izkušnjo, ste v angleških internatih zagotovo na pravem mestu. 
Veliko angleških Boarding Schools se ponaša z dolgoletno izobraževalno tradicijo, zato tudi veliko šolskih poslopij datira v pretekla stoletja. Šolski kampusi pa nudijo sodobno opremljene učilnice, naravoslovne laboratorije, računalniške učilnice, prostore za druženje, restavracije, športna igrišča in telovadnice ter nastanitvene zmogljivosti, ki so praviloma v neposredni bližini in so del istega šolskega kompleksa. 

Gostiteljske družine v Veliki Britaniji
Angleška tipična gostiteljska družina ne obstaja, vaši gostitelji so namreč lahko družina z otroki ali brez otrok, samski ljudje ali upokojeni pari. Gostiteljske družine z veliko pozornostjo izberejo koordinatorji naše partnerske organizacije ali vaša šola v Veliki Britaniji, pri čemer upoštevajo želje, interese in hobije vsakega posameznega dijaka. Dijaki so nastanjeni v enoposteljnih sobah.  
Zagotovo veste, da je Velika Britanija precej multikulturna država, njeni prebivalci različnih korenin in veroizpovedi, zato lahko še toliko manj govorimo o značilni angleški družini. Prav tako bi omenili, da je življenjski standard v Veliki Britaniji in s tem opremljenost hiš, stanovanj …, mnogokrat nižji od tega, česar smo vajeni v Sloveniji, in prav mogoče je, da bo vaša pisalna miza izven vaše sobe. Vendarle pa velja, da so Britanci prijazni gostitelji, ki vam bodo vsekakor poskusili približati angleško kulturo, le upoštevati je treba, da bodo člani vaše družine tudi po vašem prihodu živeli dalje svoj vsakdan, ki je lahko bolj ali manj aktiven.
Ker so dijaki v šoli (pri pouku in na raznih obšolskih dejavnostih) do poznega popoldneva in imajo v šoli tudi kosilo, se družina običajno zbere šele ob večerji, in seveda ob vikendih.  

Dežela in ljudje
Angleži so prav poseben narod. Ob resnično veliki naklonjenosti in upoštevanju tradicije so tudi zelo moderni in predvsem zelo odprti do ostalega sveta. K temu seveda prispeva njihova dolga in bogata zgodovina. Velika Britanija je bila namreč vedno zelo multikulturna država, kar je posledica njene vloge kot enega vodilnih kolonialnih imperijev, ki je segal od Indije do Južne Afrike, od Karibov do Tihega oceana, in se na nek način v obliki Commonwealtha kaže še danes. 

Ali za šolanje v Veliki Britaniji potrebujem vizum?
Za turistična potovanja v Veliko Britanijo, za udeležbo na šolanju in študijskih programih v dolžini do največ 6 mesecev potrebujejo slovenski državljani veljavni potni list, vizum ni potreben
Za potovanja, daljša od 6 mesecev, je potreben vizum. Vizum, za katerega zaprosite, je odvisen od namena potovanja in vrste šole (javna ali zasebna) v Veliki Britaniji.
Če ste stari do 17 let, in odhajate v Veliko Britanijo na šolanje na zasebnih šolah za več kot 6 mesecev, zaprosite za Child Student visa, strošek vize znaša 348 GBP. Prav tako boste morali plačati Healthcare surcharge, ki omogoča dostop do britanske nacionalne zdravstvene službe (javnega zdravstvenega sistema), strošek znaša cca 470 GBP. Več informacij najdete na povezavi Child Student visa.
Če ste starejši od 16 let, in boste obiskovali javno šolo – College za več kot 6 mesecev, boste potrebovali Student visa. Za vlogo boste potrebovali veljavni potni list, potrdilo o plačilu stroškov pridobitve vize (348 GBP) in potrditev vašega vpisa na študijski program s strani izvajalca - Confirmation of Acceptance for Studies (CAS). Prav tako boste morali plačati takso, imenovano "Immigration Health Surcharge", ki vam omogoča dostop do britanske nacionalne zdravstvene službe (javnega zdravstvenega sistema). Študenti prejmejo 25-odstotni popust na ceno te takse. Dodatno pa boste lahko potrebovali še uradno dokazilo o znanju angleškega jezika (B1 oziroma B2 v odvisnosti od stopnje študija). Več informacij najdete na povezavi Student visa.

Zdravstveno zavarovanje in zdravstveni predpisi
Za vse mednarodne dijake je obvezno plačilo Healthcare surcharge, ki omogoča dostop do britanske nacionalne zdravstvene službe (javnega zdravstvenega sistema), strošek znaša cca 470 GBP.

Posebnosti angleških srednjih šol
Značilnost angleškega šolskega sistema je že od nekdaj celodnevno šolanje, kar pomeni, da se pouk pričenja med 8.45 in 9.00 in se običajno končuje okoli 16. ure. Odmoru za kosilo sledi pouk, pouku pa praviloma obšolske aktivnosti, ki vključujejo športne, družabne, akademske vsebine, umetniške delavnice …
Tudi ponudba predmetov se precej razlikuje od tega, kar nam je poznano v Sloveniji in ob klasičnih predmetih (matematika, angleščina, zgodovina, tuji jezik itd.) nudi široko paleto specializiranih izbirnih predmetov, ki se od šole do šole nekoliko razlikujejo: npr. mediji, grafično oblikovanje, moda in dizajn, ki nudijo dober vpogled v različna področja in vam lahko koristijo pri prihodnjih študijskih in poklicnih odločitvah. Seveda igra na angleških šolah veliko vlogo tudi šport. Klasika je zagotovo nogomet, številne šole pa nudijo tudi za nas bolj eksotične športne zvrsti, kot so npr. ragbi, kriket, hokej, ples … 

Kdo in kaj je Guardian?
Starši ali zakoniti skrbniki morajo zagotoviti, da ima mladoletna oseba med bivanjem v Veliki Britaniji zagotovljeno oskrbo in podporo ter pomoč v primeru kakršnih koli težav. 
Mladoletni dijaki, oziroma dijaki, mlajši od 18 let, ki se šolajo v Veliki Britaniji, morajo v Veliki Britaniji živeti s svojimi starši ali skrbniki, oziroma morajo imeti v času šolanja v Veliki Britaniji svojega skrbnika. 
Skrbnik – Guardian je polnoletna oseba, ki je angleški državljan ali prebivalec s stalnim prebivališčem v Veliki Britaniji, šola pa od njih zahtevajo razmeroma obsežne storitve, in letni strošek lahko znaša do 2.200 GBP.
V primeru, da je dijak starejši od 16 let in je nastanjen pri gostiteljski družini, lahko vlogo skrbnika prevzame njegova gostiteljska družina.

Zdaj pa na pot!
Seveda bomo z veseljem poskrbeli in vam uredili najugodnejšo letalsko vozovnico do letališča, najbližjega kraju vašega šolanja. Tam vas bo pričakala vaša gostiteljska družina, predstavniki vaše šole ali vaš guardian in poskrbeli za prevoz do vašega novega »doma« v Veliki Britaniji.

Šole v tujini

Izbor nekaterih partnerskih šol

ONLINE SPLETNI TESTI

Preverite svoje znanje tujih jezikov

AngleščinaSpletni test – preverite znanje angleškega jezika.

NemščinaSpletni test – preverite znanje nemškega jezika.

MNENJA UDELEŽENCEV NAŠIH TEČAJEV

Kaj so o tečajih povedali naši tečajniki
 • Liden & Denz, St. Petersburg
  Potovanje je potekalo brez problemov, na letališču v St.Petersburgu so nas dočakali, odpeljali do družine vse razložili. Živel sem v samem centru mesta pri super družini: hrana , internet, komunikacija. ... Več
  Aleš Liden & Denz, St. Petersburg
 • AIS, Salzburg
  Dva tedna v Salzburgu sta mi prinesla mnogo nepozabnih spominov. Dobila sem veliko novih prijateljev, saj je šola majhna, zato smo se vsi med seboj poznali. Z nekaterimi imam stike ... Več
  Zarja Zver AIS, Salzburg
 • LAL Torbay, Torbay - Paignton
  Čudovita klima in majhen kraj z okolico, ki jo je prijetno prehoditi ali prekolesariti. Za daljše relacije pa vlak in avtobusi...V Torbayu angleži prav nič niso angleški*, zelo odprti, sproščeni, ... Več
  Tatjana LAL Torbay, Torbay - Paignton
 • ELC Los Angeles, Los Angeles
  Velikokrat sem že potovala s to agencijo vendar moram priznati da sem na UCLA v  LA-ju preživela eno svojih najboljših poletij do zdaj. Američani so zelo odprti in prijazni ljudje, ... Več
  Manca Uršič, ELC Los Angeles ELC Los Angeles, Los Angeles
 • LTC Language Teaching Centre, Eastbourne
  Poleti sem za 14 dni odšla v Anglijo, in bilo je super. Na začetku me je bilo kar malo strah, saj sem na pot odšla sama brez znancev. V Eastbourne ... Več
  Simona LTC Language Teaching Centre, Eastbourne
 • Embassy English, London
  V London sem odšla, da bi izpopolnila svojo angleščino, domov pa sem poleg izboljšane izgovorjave prišla s super spomini, novimi prijatelji in čudovito izkušnjo. ... Več
  Živa Kolar Embassy English, London

ZAKAJ LTA - IZOBRAŽEVANJE BREZ MEJA

Zaupanja vredna agencija za organizacijo jezikovnih tečajev, ekskurzij in šolanj v tujini.

IZKUŠNJE

Z našimi več kot dvajsetletnimi izkušnjami na področju organizacije jezikovnih tečajev in izobraževanj v tujini za vse starostne skupine in s strokovnim znanjem pomagamo udeleženem naših programov, da tekom svojega bivanja v tujini dosežejo zastavljene cilje.

STROKOVNOST

Vsako leto se udeležujemo strokovnih konferenc širom sveta in redno obiskujemo jezikovne šole in ostale izobraževalne institucije. Poznamo številne šole - le v Londonu npr. vsaj 30. Na vseh destinacijah pa vam po primerjavi med njimi priporočamo le tiste, ki jih osebno poznamo in zanje smatramo, da glede kakovosti pouka, možnostih in standardu nastanitve, opremljenosti, lokaciji ter aktivnosti v prostem času, in tudi v majhnih, na videz nepomembnih podrobnostih, ustrezajo zahtevam slovenskih udeležencev.

SKRB ZA VAŠE ZADOVOLJSTVO

Naše svetovanje je individualno in kompetentno, naša pozornost velja izključno vašim potrebam in ciljem. Govorimo vaš jezik in imamo v mislih vaš cilj. Smo vaš sogovornik od prvega kontakta do odhoda na jezikovni tečaj in nadalje vse do vaše vrnitve ter v vsakem trenutku pri naših partnerjih v tujini zastopamo vaše interese.

Prijavite se na naše e-novice iz sveta jezikovnih programov v tujini. Prijava na E-novice